Văn bản QPPL và Báo cáo
Danh mục tài liệu:
Tên/Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 10/10/2022 của HĐQL về Quyết định ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựu chọn cho vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 02/11/2022 Hội đồng quản lý Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 10/10/2022 của HĐQL về Quyết định ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựu chọn cho vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

10/QĐ-HĐQL 11/07/2019 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2019

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 11/07/2019 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2019

Tải tệp tin

2168 / QD-BTNMT 05/07/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 23/04/2018 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2008

Tải tệp tin

01/QĐ-HĐQL 02/04/2018 Hội đồng quản lý Về việc áp dụng lãi suất năm 2018

Tải tệp tin

01 / QD-HDQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất năm 2017

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020

Tải tệp tin

02 / QD-HDQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

Tải tệp tin

07/QĐ-HĐQL 12/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2016

Tải tệp tin

04/QĐ-HĐQL 07/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư Bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2018

Tải tệp tin

03/QĐ-HĐQL 07/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2016

Tải tệp tin

02 / QD-HDQL 02/02/2015 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2015

Tải tệp tin

06/QĐ-HĐQL 27/05/2014 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 2014

Tải tệp tin

05 / QD-HDQL 27/05/2014 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2014

Tải tệp tin

97/QĐ-QBVMT 26/06/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc ban hành quy trình hỗ trợ giá điện

Tải tệp tin

37/QĐ-QBVMT 19/03/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro và Pháp chế

Tải tệp tin

01/QĐ-HĐQL 19/03/2013 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2013

Tải tệp tin

02/QĐ-HĐQL 19/03/2013 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 2013

Tải tệp tin

08/QĐ-QBVMT 07/01/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy trình ký quỹ và thanh toán tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Tải tệp tin

Trang:
Tiếp Cuối
Thư viện
Hỏi đáp
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

UH95RE
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378131
Liên kết trang