Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR)
Nội dung

VĂN BẢN QUY ĐỊNH

- Điều 54, Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

uGhfdk
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378127
Liên kết trang