Tài trợ và đồng tài trợ
Văn bản quy định
- Quyết định số 78/2015/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
- Quyết định số 2168/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
- Quyết định số 3598/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chế phân công, phối hợp quản lý hoạt động tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
- Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
- Quyết định số 24/QĐ-HĐQL ngày 12/1/2004 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
- Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/4/2016 của Hội đồng Quản lý Quỹ Ban hành lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn hỗ trợ lãi suất vay và tài trợ đầu tư bảo vệ môi trường giai đoàn 2016-2020. 

Đối tượng xét chọn và Điều kiện để được xem xét tài trợ và đồng tài trợ.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức môi trường; phổ cập kiến thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng và khen thưởng;
- Các dự án xử lý chất thải, cải tạo môi trường;
- Xây dựng, thử nghiệm, phổ biến và nhân rộng các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường;
- Thiết kế các chương trình, dự án nhằm vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho bảo vệ môi trường; 
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường, sản xuất sạch hơn, các giải pháp phòng tránh, hạn chế và khắc phục sự cố môi trường;
- Tài trợ khắc phục sự cố môi trường. 
 
- Dự án của Chủ đầu tư được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường xác nhận thuộc đối tượng được xét chọn;
- Chủ đầu tư có vốn đối ứng ít nhất là 50% tổng chi phí đầu tư để thực hiện dự án đó;
- Hồ sơ xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ chấp thuận và tiến hành ký hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ. 

Điều kiện để được xem xét tài trợ và đồng tài trợ
- Dự án của Chủ đầu tư được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường xác nhận thuộc đối tượng được xét chọn;
- Chủ đầu tư có vốn đối ứng ít nhất là 50% tổng chi phí đầu tư để thực hiện dự án đó;
- Hồ sơ xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ chấp thuận và tiến hành ký hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ. 

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

RgZcFh
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378142
Liên kết trang