Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
Văn bản quy định
  • Nghị định số 19/2015/ NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
  • Quyết định số 78/2015/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
  • Quyết định số 2168/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
  • Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;
  • Thông tư số 08/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường;
  • Quyết định số 53/QĐ-QBVMT ngày 04/4/2017 của Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam ban hành quy trình xác nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
  • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

Đối tượng và Lãi suất được hưởng cho khoản tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
  • Mọi tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 5 Nghị định 19/2015/ NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
  • Tiền ký quỹ được nộp, thanh toán và hạch toán bằng đồng Việt Nam. Trường hợp có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ thì được tính toán quy đổi về đồng Việt Nam theo quy định của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Tiền ký quỹ được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và được tính từ thời điểm ký quỹ. 

Thư viện
Đăng ký vay vốn ưu đãi

Tên doanh nghiệp *

Địa chỉ *

Số điện thoại *

Email

Tên dự án *

Tóm tắt nội dung dự án *

Mã xác nhận *

YyGMu7
Hoạt động nghiệp vụ
Thống kê truy cập

Đang online

0

Lượt truy cập

5378144
Liên kết trang