Danh mục tài liệu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

12/2017/TT-BTC 10/02/2017 Bộ Tài chính Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Tải file

132/2015/TT-BTC 28/08/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Tải file

28/2012/TT-NHNN 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước Quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngày có hiệu lực 02/12/2012

Tải file

28/2012/TT-NHNN 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước Quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngày có hiệu lực 02/12/2012

Tải file

96/2012/TT-BTC 08/06/2012 Bộ Tài Chính Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Tải file

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 18/11/2011 Liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải file

204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT 30/11/2010 Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 4/7/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số ...

Tải file

45/2012/TTLT-BTC-BTNMT 30/03/2010 Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Tải file

06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 01/03/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải file

93/2003/TT-BTC 10/06/2003 Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file