Danh mục tài liệu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
11/2012/NĐ-CP 22/02/2012 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Tải file

83/2010/NĐ-CP 23/07/2010 Chính phủ Về đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải file

71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Tải file