Danh mục tài liệu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

12/2017/TT-BTC 10/02/2017 Bộ Tài chính Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Tải file

132/2015/TT-BTC 28/08/2015 Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Tải file

899/QĐ-BTNMT 15/04/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

78/2014/QĐ-TTg 26/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

117-QĐ/BCSĐTNMT 11/04/2014 Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường

Tải file

24/2014/QĐ-TTg 24/03/2014 Thủ tướng Chính phủ Văn bản mới quy định cơ chế hỗ trợ dự án điện sinh khối

Tải file

24/2014/QĐ-TTg 24/03/2014 Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Tải file

02/2014/QĐ-TTg 13/01/2014 Thủ tướng chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

Hiến pháp 2013 28/11/2013 Quốc hội Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tải file

1686/QĐ-BTNMT 10/10/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v bổ nhiệm bà Dương Thị Phương Anh giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

28/2012/TT-NHNN 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước Quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngày có hiệu lực 02/12/2012

Tải file

28/2012/TT-NHNN 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước Quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngày có hiệu lực 02/12/2012

Tải file

96/2012/TT-BTC 08/06/2012 Bộ Tài Chính Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Tải file

704/QĐ-BTNMT 18/05/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng nhà nước làm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

11/2012/NĐ-CP 22/02/2012 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Tải file

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 18/11/2011 Liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải file

37/2011/QĐ-TTg 29/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Tải file

1111/QĐ-BTNMT 09/06/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm ông Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

868/QĐ-BTNMT 16/05/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Dung - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên môi trường giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

2260/QĐ-BTNMT 30/11/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT 30/11/2010 Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 4/7/2008 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số ...

Tải file

83/2010/NĐ-CP 23/07/2010 Chính phủ Về đăng ký giao dịch đảm bảo

Tải file

71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Tải file

2092/QĐ-BTNMT 11/05/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Phương giữ chức Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

45/2012/TTLT-BTC-BTNMT 30/03/2010 Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Tải file

06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 01/03/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải file

2512/QĐ-BTNMT 01/12/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

2031/QĐ-BTNMT 13/10/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

651/QĐ-BTNMT 28/03/2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

35/2008/QĐ-TTg 03/03/2008 Thủ tướng Chính phủ V/v tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

93/2003/TT-BTC 10/06/2003 Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

82/2002/QĐ-TTg 26/06/2002 Thủ tướng Chính phủ V/v thành lập, tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file