Danh mục tài liệu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
03/QĐ-HĐQL 11/07/2019 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2019

Tải file

10/QĐ-HĐQL 28/12/2018 Hội đồng quản lý Áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2019

Tải file

11/QĐ-HĐQL 28/12/2018 Hội đồng quản lý Ban hành lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

2168/QĐ-BTNMT 05/07/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

03/QĐ-HĐQL 23/04/2018 Hội đồng quản lý Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2008

Tải file

01/QĐ-HĐQL 02/04/2018 Hội đồng quản lý Về việc áp dụng lãi suất năm 2018

Tải file

02/QĐ-HĐQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

Tải file

03/QĐ-HĐQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020

Tải file

01/QĐ-HĐQL 04/04/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất năm 2017

Tải file

07/QĐ-HĐQL 12/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2016

Tải file

03/QĐ-HĐQL 07/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2016

Tải file

04/QĐ-HĐQL 07/04/2016 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư Bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2018

Tải file

02/QĐ-HĐQL 02/02/2015 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2015

Tải file

05/QĐ-HĐQL 27/05/2014 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2014

Tải file

06/QĐ-HĐQL 27/05/2014 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 2014

Tải file

02/QĐ-HĐQL 19/03/2013 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 2013

Tải file

01/QĐ-HĐQL 19/03/2013 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2013

Tải file

05/QĐ-HĐQL 10/04/2012 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2012

Tải file

06/QĐ-HĐQL 10/04/2012 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2012

Tải file

01/QĐ-HĐQL 09/03/2012 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v phê duyệt mức lãi suất hỗ trợ sau đầu tư năm 2012 và thẩm quyền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

06/QĐ-HĐQL 25/10/2010 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Đổi tên phòng Tổ chức - Hành chính thành Văn phòng

Tải file

04/QĐ-HĐQL 25/10/2010 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ

Tải file

08/QĐ-HĐQL 23/10/2009 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

07/QĐ-HĐQL 14/09/2009 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

05/QĐ-HĐQL 31/08/2009 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

24/QĐ-HĐQL 01/12/2004 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file