Danh mục tài liệu:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
97/QĐ-QBVMT 26/06/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc ban hành quy trình hỗ trợ giá điện

Tải file

37/QĐ-QBVMT 19/03/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro và Pháp chế

Tải file

07/QĐ-QBVMT 07/01/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy trình Tài trợ

Tải file

08/QĐ-QBVMT 07/01/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy trình ký quỹ và thanh toán tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Tải file

06/QĐ-QBVMT 05/01/2013 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam V/v Ban hành Quy trình các nghiệp vụ Dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (Dự án CDM)

Tải file

143/QĐ-QBVMT 18/11/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

82/QĐ-QBVMT 29/07/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy trình tài trợ của Quỹ

Tải file

83/QĐ-QBVMT 29/07/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy trình ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tải file

65/QĐ-QBVMT 21/05/2010 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy định cho vay của Quỹ Bảo vệ Môi Trường Việt Nam

Tải file

140/QĐ-QBVMT 27/10/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Ban hành quy trình nghiệp vụ về dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM)

Tải file

70/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch phát triển

Tải file

69/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

Tải file

71/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tín dụng - Đầu tư

Tải file

72/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế toán

Tải file

73/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Tải file

74/QĐ-QBVMT 18/08/2009 Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Tài trợ

Tải file