Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng (sửa đổi bổ sung năm 2012)

16/01/2014 10:35:28 SA

Sáng ngày 09/12, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam  phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã mời Lãnh đạo Cục chống tham nhũng của Thanh tra Chính Phủ để tuyên truyền và phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi bổ sung năm 2012) và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành.


Ông Phí Ngọc Tuyển – Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ phổ biến

Ông Phí Ngọc Tuyển - Phó Cục trưởng Cục chống tham những, Thanh tra Chính phủ đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012. Đồng thời, giới thiệu những điểm mới trong Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012. Các học viên đã được truyền đạt kiến thức nội dung cơ bản của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã đánh giá cao những thông tin mới trong các Nghị định mà Chính phủ đưa ra cố gắng nỗ lực của các học viên đã theo dõi và lắng nghe đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để trang bị cho toàn bộ nhân viên, các cán bộ những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất trong quá trình làm việc để vận dụng tốt, hiệu quả các kiến thức đã học vào thực tiễn.


Ông Nguyễn Nam Phương, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trườngViệt Namphát biểu tại chương trình