Tổ chức lớp sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

24/04/2018 11:09:37 SA

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được Đảng ta chính thức phát động vào năm 2007, đến nay là gần 10 năm. Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là thể hiện chủ trương của Đảng ta về việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác sẽ không còn là một cuộc vận động kiểu hành chính như trước đây. 
Thực hiện theo Thông báo số 01-TB/CU ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ban chi ủy Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc thông báo triệu tập tổ chức, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị”.
Nhân dịp 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi ủy Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức chuyến tham quan học tập thực tế cho Đảng viên và toàn thể cán bộ, nhân viên. Lớp sinh hoạt chuyên đề được tổ chức vào ngày 18/5/2017 tại khu di tích K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội với sự tham dự và giảng dạy của Giảng viên Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương. Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị theo chủ đề hằng năm của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.