Thông tư Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

12/05/2017 2:57:19 CH

Ngày 21/03/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT về việc Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Sau khi ban hành, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã thực hiện việc đăng tải toàn bộ văn bản trên website của Quỹ tại địa chỉ: http://www.vepf.vn/van-ban-che-do/van-ban-quy-pham-phap-luat-5.html. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác thông tin.
Trân trọng thông báo./.