Thông báo lãi suất cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017

05/04/2017 10:39:48 SA

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQL, 02/QĐ-HĐQL ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thông báo lãi suất cho vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 2017 như sau:
1. Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 2,6%/năm:
a. Các dự án thuộc các lĩnh vực: 
- Xử lý nước thải tập trung Khu/Cụm công nghiệp;
- Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500 m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên;
- Xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện và làng nghề.
b. Các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng bảo lãnh của Ngân hàng.
2. Áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi 3,6%/năm:
Các dự án vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường có biện pháp đảm bảo tiền vay bằng thế chấp tài sản(không bao gồm các dự án thuộc các lĩnh vực tại Mục 1a nêu trên).
3. Áp dụng mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017 là: 2,4%/năm.
Sau khi ban hành, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã thực hiện việc đăng tải toàn bộ văn bản trên website của Quỹ tại địa chỉ: http://www.vepf.vn/van-ban-che-do/van-ban-quy-bvmtvn-6.html. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác thông tin.
Trân trọng thông báo./.