Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tiếp nhận Văn phòng Ban chỉ đạo Quỹ môi trường toàn cầu của Việt Nam từ Vụ Hợp tác quốc tế

04/01/2019 2:53:56 CH

Quỹ môi trường toàn cầu GEF được thành lập để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu bao gồm 183 quốc gia thành viên. GEF là một tổ chức tài chính độc lập, cung cấp các khoản viện trợ trong các lĩnh vực: đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu, hóa chất và chất thải, các vùng nước quốc tế, suy thoái đất, quản lý rừng bền vững, các cách tiếp cận tổng hợp, các hoạt động hỗ trợ và bên lề khác. Những dự án này đem lại lợi ích môi trường toàn cầu, gắn với các thách thức môi trường toàn cầu, các quốc gia, khu vực và thúc đẩy sinh kế bền vững. Được thành lập năm 1991, GEF hiện nay là nhà tài trợ lớn nhất đối với các dự án đem lại lợi ích môi trường toàn cầu. GEF đã hỗ trợ 16,39 tỷ USD cho hơn 4.641 dự án tại 165 quốc gia đang phát triển. 
Để điều phối các hoạt động hỗ trợ của GEF tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng GEF Việt Nam. Ban Chỉ đạo do Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban, có các thành viên là đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, đại diện của các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 20/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định số 3533/QĐ-BTNMT về việc điều chuyển Văn phòng GEF Việt Nam về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, để Quỹ có thể thực hiện các hoạt điều phối và hỗ trợ đối với đề xuất dự án lên Hội đồng Quỹ môi trường Toàn cầu GEF.