Hội nghị triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2016

24/04/2018 11:11:40 SA

Ngày 25 tháng 02 năm 2016, Cấp ủy Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. PGS.TS. Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công An) trực tiếp triển khai chuyên đề.
Dự hội nghị có Bí thư Chi bộ - Giám đốc Nguyễn Nam Phương; Phó bí thư Chi bộ, cùng các đồng chí chi ủy viên trong Cấp ủy, phó giám đốc và toàn thể các cán bộ, đảng viên và người lao động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” nhằm giúp cán bộ, đảng viên và và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, trách nhiệm với bạn bè, đồng chí, Tổ quốc và nhân dân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội. Gắn bó với nhân dân, lấy dân làm gốc, hết lòng vì nhân dân. Tăng cường sự đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.


PGS.TS. Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công An) trực tiếp triển khai chuyên đề

Trên cơ sở tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, PGS.TS. Lê Văn Cương đã nhấn mạnh tiêu chí phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên trên các phương diện: tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm năm 2016, nằm trong chuỗi các chuyên đề học tập, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị Khoá 11, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2011 - 2012 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị. Năm 2013: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Năm 2015: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

Bí thư Giám đốc Nguyễn Nam Phương: Đây là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Đại biểu cần tiếp thu và quán triệt nghiêm túc để sau hội nghị triển khai tại cơ sở đạt kết quả tốt
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Nguyễn Nam Phương khẳng định: Chuyên đề năm 2016 - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm  là chuyên đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực đối với tình hình công tác xây dựng Đảng hiện nay; đặc biệt là trong bối cảnh Chi bộ ta đang đang triển khai Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Cấp ủy Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, gắn liền với tên tuổi sự nghiệp vị lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới, Hồ Chí Minh.


Đại biểu dự hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Bí thư Chi bộ - Giám đốc Nguyễn Nam Phương  đề nghị lãnh đạo chủ chốt từ các cán bộ, lãnh đạo đến các đảng viên, người lao động cần tiếp thu và quán triệt một cách nghiêm túc các nội dung đã được học tập để tiếp tục triển khai ở Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.