Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

10/01/2020 4:34:14 CH

       Ngày 10/01/2020, tại trụ sở Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Giám đốc Nguyễn Đức Thuận đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các Lãnh đạo Quỹ, Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 
       Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Dương Thị Phương Anh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và sự phối hợp, hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan chức năng trong Bộ. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Kết quả năm 2019 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, đạt 100,3% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để Quỹ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Nợ xấu của Quỹ được kiểm soát, an toàn, đảm bảo mức dưới 3,0% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2019, Quỹ đã triển khai, tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trong nước và quốc tế theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã được ký kết và tham gia các buổi làm việc với nhiều tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam, tiến tới thu hút các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 gồm các nội dung chủ yếu cơ bản sau: tiếp tục kiện toàn bộ máy Cơ quan điều hành nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hoạt động,...Tăng cường quan hệ hợp tác mới với các tổ chức quốc tế, các nước phát triển nhằm vận động, thu hút nguồn vốn dành cho hoạt động bảo vệ môi trường Việt Nam. Sửa đổi và hoàn thiện các qui trình nội bộ cho phù hợp với quy định hiện hành và hoạt động thực tế của Quỹ đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh tin học hóa tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, sử dụng nguồn hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các phòng ban, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Nguyễn Đức Thuận đã kết luận, biểu dương kết quả đã đạt được năm 2019, ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất của các phòng ban về triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 phải “chủ động và chuyên nghiệp hơn” trong công tác./.