Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2018 của Khối thi đua số 6

13/04/2018 2:05:26 CH

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Khối thi đua số VI Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2018.
Khối thi đua số VI hiên nay có 8 đơn vị, gồm: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Công ty cổ phần thiết bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam; Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên Môi trường; Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam. 
Ông Kim Quang Minh - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam là Khối trưởng Khối thi đua số VI năm 2018. 
Năm 2018, Khối thi đua số VI phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “ Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Toàn khối sẽ phát động phong trào thi đua thực hiện theo Chỉ thị 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Năm 2017,  Khối thi đua số VI đã phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện năm kỷ cương, kỷ luật, hành động để hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế  hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017.  
Đặc biệt trong phong trào thi đua năm 2017, các đơn vị báo chí truyền thông đã xây dựng nhiều bài viết, xây dựng chuyên mục biểu dương điển hình tốt, những sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình trong công tác bảo vệ và phát triển quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường, biểu dương những hoạt động, việc làm tốt ở các đơn vị trong các lĩnh vực của ngành.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó vụ trưởng Vụ thị đua và khen thưởng phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Khối thi đua số VI đã đạt được từ các phong trào thi đua năm 2017. Theo bà Yến, năm 2017, công tác thi đua của Khối VI đã đi vào thực chất, khen thưởng đúng người, đúng việc và có tác dụng tích cực trong việc động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị.Tuy nhiên, còn một số hạn chế như chưa có các phong trào thi đua mang tính đặc thù của Khối, phong trào thi đua chưa đồng đều, còn mang tính hành chính hóa, công tác thẩm định hố sơ khen thưởng còn sơ sài, chưa chặt chẽ…
Trong năm 2018, bà  đề nghị Khối thi đua số VI cần phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao và những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2018.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số VI đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.