Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

11/03/2020 10:11:55 SA

Tại Văn bản 1129/BTNMT-TCMT Bộ Tài nguyên và Môi trường đ nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau:

Nâng cao cảnh giác, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị s 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ, Ban chỉ đạo, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về từ các quc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Iran) theo đúng hướng dẫn tại Công văn s 911/BYT-DP nêu trên và các văn bản liên quan khác của Bộ Y tế.

Hạn chế các hội nghị đông người chưa cần thiết, hạn chế đi công tác nước ngoài đến các vùng có dịch, hạn chế dùng điều hòa trung tâm tại cơ quan; nghiêm túc khai báo chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo y tế đối với trường hợp được cơ quan y tế yêu cầu; chủ động phát hiện kịp thời và báo cáo với Thủ trưởng đơn vị trong trường hợp bản thân hoặc người xung quanh có dấu hiệu nhiễm Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế đ có biện pháp xử lý.