Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

01/11/2017 3:20:15 CH

Văn bản quy định

 • Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017.
 • Quyết định số 03/QĐ-HĐQL ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT ngày 13/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Thông tư 93/2003/TT-BTC ngày 06/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
 • Quyết định số 24/QĐ-HĐQL ngày 12/01/2004 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về thẩm quyền hỗ trợ mức lãi suất sau đầu tư của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc phê duyệt mức lãi suất hỗ trợ sau đầu tư năm 2012 và thẩm quyền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 07/QĐ-HĐQL ngày 04/12/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2016.
 • Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Đối tượng hỗ trợ lãi suất vay

 • Các tổ chức, cá nhân có đi vay vốn của các tổ chức tín dụng ngoài Quỹ được phép hoạt động tại Việt Nam để thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn thuộc các lĩnh vực phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

Hình thức triển khai

 • Chủ đầu tư dự án chỉ được nhận hỗ trợ lãi suất vay một (01) lần đối với số vốn vay đầu tư (không bao gồm các khoản nợ quá hạn) trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc xác định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn căn cứ vào tổng số vốn đã vay của Chủ đầu tư từ các tổ chức tín dụng để đầu tư và lãi suất vay tại thời điểm vay nhưng không quá 50% mức trần lãi suất do Bộ Tài chính thông báo tại thời điểm ký kết hợp đồng hỗ trợ lãi suất.

Các điều kiện để được xem xét cấp hỗ trợ lãi suất vay

 •  Dự án được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường xác nhận là dự án thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường hoặc gải quyết các vấn đề môi trường.
 •  Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, vốn vay đã được hoàn trả.
 •  Dự án chưa được vay với lãi suất ưu đãi hoặc tài trợ bằng nguồn vốn hoạt động của Quỹ và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc này.
 •  Được Quỹ chấp thuận sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất và ký hợp đồng hỗ trợ lãi suất vay vốn.