Cơ chế phát triển sạch (CDM)

03/11/2017 2:08:05 CH

Văn bản quy định

 • Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
 • Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch;
 • Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 04/7/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch;
 • Thông tư liên tịch số 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 15/12/2010 của liên bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 4/7/2008.
 • Quyết định số 97/QĐ-QBVMT ngày 26/6/2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành quy trình hỗ trợ giá điện.
 • Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ các dự án điện gió tại Việt Nam.
 • Quyết định số 36/QĐ-QBVMT  ngày 03/9/2016 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành quy trình hỗ trợ giá điện theo Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung hoạt động trong lĩnh vực CDM

 • Đăng ký, theo dõi và quản lý các chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs)
 • Thu lệ phí bán/chuyển CERs
 • Hỗ trợ tài chính xây dựng văn kiện thiết kế dự án (PDD)
 • Trợ giá cho các sản phẩm dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM)
 • Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và CDM
 • Hỗ trợ các hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
 • Hỗ trợ các hoạt động khác liên quan đến CDM theo quy định của pháp luật
 • Hỗ trợ 10% vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.