Cho vay lãi suất ưu đãi

04/04/2018 10:10:02 SA

​Văn bản quy định
 • Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 02/04/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2018.
 • Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2017.
 • Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017.
 • Quyết định số 03/QĐ-HĐQL ngày 04/04/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về thẩm quyền quyết định cho vay vốn với lãi suất ưu đãi của Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2016-2018.
 • Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2016-2020.
 • Quyết định số 03/QĐ-HĐQL ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2016.
 • Quyết định số 07/QĐ-HĐQL ngày 04/12/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2016.
 • Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT ngày 13/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Thông tư 93/2003/TT-BTC ngày 06/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
 • Quyết định số 24/QĐ-HĐQL ngày 12/01/2004 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 31/8/2009 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2009 - 2010.
 • Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 25/10/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về thẩm quyền quyết định cho vay vốn ưu đãi của Giám đốc Quỹ;
 • Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2012.
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2012.
 • Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 19/03/2013 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2013.
 • Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 19/03/2013 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2013.
 • Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 27/05/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2014.
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 27/05/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2014.
 • Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2015.
 • Quyết định số 02/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2015.
 • Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Đối tượng cho vay
 • Đối tượng được cho vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Tiêu chí xét duyệt dự án 

 • Tiêu chí 1: Tính cấp thiết và hiệu quả bảo vệ môi trường.
 • Tiêu chí 2: Quy mô và đặc thù.
 • Tiêu chí 3: Tính kinh tế và khả năng trả nợ.
 • Tiêu chí 4: Tính nhân rộng, bền vững.
 • Tiêu chí 5: Ưu thế áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp, đặc biệt là công nghệ trong nước.
 • Tiêu chí 6: Phục vụ trực tiếp các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường.