Hướng dẫn hồ sơ tài trợ

13/02/2015 8:58:02 SA

Hồ sơ đăng ký tài trợ

 • Hồ sơ đăng ký tài trợ gồm có:

  + Giấy đề nghị tài trợ (tải về tại đây)

  + Dự án/ chương trình xin tài trợ.

  + Quyết định phê duyệt dự án/ chương trình xin tài trợ.

  + Dự toán kinh phí thực hiện.

  + Quyết định phê duyệt dự toán.

  + Các tài liệu, văn bản khác theo yêu cầu của Quỹ (nếu có).