Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam triển khai hỗ trợ các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

16/03/2017 4:28:52 CH

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Cơ quan hỗ trợ vốn là Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì được hỗ trợ vốn: Dự án hoạt động theo quy định tại Khoản 11 Phụ lục III, Nghị định 19/2015/NĐ-CP; dự án được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đối với các trường hợp phải cấp GCNĐKĐT theo đúng quy định của pháp luật; dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán; dự án đã kết thúc thời gian chạy thử và đủ điều kiện vận hành bình thường.
Mức vốn hỗ trợ bằng 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án theo báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư được phê duyệt sau khi đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo pháp luật của Việt Nam.Dự án được hỗ trợ vốn sau đầu tư một lần, không phải hoàn trả.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2017.(tải nội dung Thông tư 12/2017/TT-BTC tại đây)


Hình ảnh Lãnh đạo Quỹ họp triển khai thực hiện Thông tư 12/2017/TT-BTC và giao nhiệm vụ cho
 Phòng CDM thực hiện nhiệm vụ này
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017