Hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

10/02/2015 2:43:46 CH

Hồ sơ đăng ký xin hỗ trợ lãi suất vay

 •  Hồ sơ xin hỗ trợ lãi suất sau đầu tư gồm có:

  I. Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất vay (sau đầu tư) (tải về tại đây)

  II. Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư:

  -         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

  -         Điều lệ hoạt động doanh nghiệp.

  -         Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng.

  III. Hồ sơ tài chính vay vốn của dự án:

  -         Hợp đồng tín dụng ( các phụ lục, phụ lục điều chỉnh …).

  -         Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của dự án (tải về tại đây)

  -         Bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng. (tải về tại đây)

  -         Phiếu xác nhận trả nợ của các tổ chức tín dụng cho vay đối với dự án xin hỗ trợ lãi suất sau đầu tư (tải về tại đây)

  -         Các chứng từ liên quan đến giải ngân, trả nợ cho hợp đồng tín dụng liên quan đến dự án xin hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

  IV. Hồ sơ dự án xin hỗ trợ lãi suất vay (sau đầu tư):

  -         Dự án khả thi được phê duyệt.

  -         Quyết định phê duyệt dự án.

  -         Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán chi tiết các hạng mục của dự án.

  -         Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan thẩm quyền đối với dự án sau đầu tư.

  -         Hồ sơ nghiệm thu các hạng mục công trình của dự án.

  -         Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư được duyệt.